top of page

 המידע שנאסף מהאורחים נשמר על גבי שרתים מאובטחים. 

30 יום לאחר מועד האירוע, יימחק המידע אוטומטית ואינו ניתן לשחזור. 

 

אם תעלה דרישה ממשרד הבריאות, אנו מחוייבים להציג את פרטי האורחים שהגיעו לאירוע על מנת לאפשר חקירה אפידמיולוגית.  

.כדאי.שתדעו.

כל הזכויות שמורות .בא.בריא.2020

bottom of page